USS Garcia (FF 1040).
The US Navy’s ten Garcia-class ocean escorts after redesignation as frigates:

USS Bradley (FF 1041) USS Edward McDonnell (FF 1043) USS Brumby (FF 1044) USS Davidson (FF 1045)
USS Voge (FF 1047) USS Sample (FF 1048) USS Koelsch (FF 1049) USS Albert David (FF 1050)
USS O'Callahan (FF 1051)