USS Mertz
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-58113.
Mertz (DD 691).