USS Stockham
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-61489.
Stockham (DD 683).