USS Hambleton
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 80-G-382799.
Hambleton (DMS 20, ex-DD 455) off Boston, 18 December 1944.