USS Thompson
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-85753.
Thompson (DMS 38, ex-DD 627), Charleston Navy Yard, 4 July 1945.