USS Glennon
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-68127.
Glennon (DD 620).