USS Edwards
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-38639.
Edwards (DD 619), New York Navy Yard, 8 November 1942.