USS Hambleton
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-54741.
Hambleton (DD 455).