USS Ingraham
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 80-G-456210.
Ingraham (DD 444).