USS Davison
Edited by Destroyer History Foundation from NARA photo 19-N-86598.
Davison (DMS 37, ex-DD 618) off Charleston, 28 July 1945.